Oversigt over landfarmingprojektet i Mestersvig

Oversigtsbillede over projektområdet. Foto: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Over en fem-årig periode har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse gennemført et fuldskalaforsøg med oprensning af olieforurenet jord på en af Forsvarets stationer, Mestersvig, på Grønlands østkyst.

 

Projektets formål var at undersøge, om det var muligt at nedbringe koncentrationen af olie i forurenet jord til et acceptabelt niveau alene ved naturligt forekommende jordbakterier. Metoden er kendt fra steder med varmere klima, men er aldrig afprøvet under arktiske forhold i stor skala før dette projekt. I Mestersvig er sommersæsonen som regel ca. to måneder med temperaturer på max. 5 grader.

 

Konklusionen på pilotprojektet er, at landfarming, som metoden kaldes, er en effektiv lavteknologisk metode til oprensning af jord i Arktis.

 

Ved landfarming stimuleres – eller gødes - jordens naturlige indhold af olienedbrydende bakterier, og jorden vendes ved pløjning for at sikre et højt iltindhold og for at få forureningen jævnt fordelt. Du kan læse og se nærmere om projektet i nedenstående links.

 

De gode resultater er opnået i et tæt samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), NIRAS og Københavns Universitet. Et samarbejde som over en længere årrække har givet en unik mulighed for et særdeles velundersøgt og veldokumenteret forsøg. Der er således samlet et enestående datasæt, og der er ikke før, hverken i Danmark eller internationalt, set en så detaljeret beskrivelse af
nedbrydningen af olie i jord – over så lang en periode - med så mange parametre beskrevet og analyseret.

 

Projektet er også et udtryk for, at Forsvaret og Ejendomsstyrelsen tager olieforurening alvorligt og har en systematisk og grundig tilgang til håndteringen. Erfaringerne fra landfarm projektet vil indgå i fremadrettede overvejelser om håndtering af olieforureninger på andre af Forsvarets stationer i Grønland, eksempelvis i Grønnedal på vestkysten.

 

Der er løbende dialog med de miljøansvarlige myndigheder i Grønland om håndtering af olieforureninger på Forsvarets stationer i Grønland. De grønlandske myndigheder gav i foråret 2011 godkendelse til pilotprojektet, og på baggrund af de gode resultater forventer Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse at søge om tilladelse til at fortsætte med at anvende
anlægget i Mestersvig, efter der har været gennemført endnu en monitering af jorden, om muligt i 2021.

 

Pilotprojektets resultater deles med Grønland og andre lande med tilsvarende klima og udfordringer, så også de kan overveje metoden til håndtering af olieforurening. De indledende resultater blev præsenteret på Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses internationale konference i 2018 om håndtering af olieforurenet jord i arktisk klima.

 

Den forskningsmæssige publikation om projektet, som GEUS, NIRAS og Københavns Universitet er ansvarlige for, er udsendt i april 2021, og vil tillige blive fremlagt, når Ejendomsstyrelsen er vært for en opfølgende konference næste år.

 

Se nærmere om projektet i nedenstående video eller på nedenstående links.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses pressevagt på 2534 8400 eller via mail på fes-ktp-kom@mil.dk.