Areal med sø

 

Områderne er udpeget for at bevare naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. Naturtyperne og arterne repræsenterer vigtige, bevaringsværdige dele af europæisk natur. EU fuglebeskyttelsesområder og EU habitatområder kaldes under ét for Natura 2000-områder. I Danmark findes et netværk på i alt 246 Natura 2000-områder spredt ud over hele landet.

 

Den danske regering har besluttet fremover at gennemføre en særlig statslig planlægning for alle Natura 2000-områderne. Det vil komme til at berøre de godt og vel 60 militære arealer der i større eller mindre omfang er beliggende i Natura 2000-områder. Af særlig betydning for forsvaret er i den sammenhæng de 15-20 største og vigtige skyde- og øvelsesterræner der nu omfattes af Natura 2000 planlægningen.

 

De statslige Natura 2000 planer indeholder ganske ambitiøse målsætninger og krav vedr. den naturbeskyttelsesindsats forsvaret skal gennemføre på de udpegede terræner. Det indebærer eksempelvis en betydelig indsats i forhold til den praktiske naturpleje der skal føres ud i livet. Men indarbejdelsen af Natura 2000 målsætninger indebærer også en screening af forsvarets aktiviteter med henblik på at sikre, at forsvaret ikke gennemfører aktiviteter der skader de naturtyper eller arter Natura 2000 områderne skal bevare. Ligeledes skal forsvaret bidrage til øvrige væsentlige naturforvaltningsmæssige opgaver inden for implementering af EU naturlovgivningen, her­under eksempelvis at sikre bevarelsen af strengt beskyttede arter angivet af EU.

 

Forsvaret har besluttet, at drifts- og plejeplanerne anvendes som redskab til opfyldelse af forsvarets forpligtelse til planlægning inden for Natura 2000-områderne. Drifts- og plejeplanerne vil løbende blive fornyet, så forsvaret hele tiden er sikre på at overholde de internationale naturbeskyttelseskrav.

Sidst opdateret 13. marts, 2024 - Kl. 10.41