Vi er klar over, at der er mange spørgsmål, når man skal virksomhedsoverdrages. Nogle kan besvares nu. Andre bliver først afklaret længere henne i forløbet. Derfor har vi i samarbejde med ISS tilrettelagt et forløb, der skal sikre, at du får den bedst mulige overgang.

Spørgsmål & svar på hjemmeside

På denne side har vi samlet ofte stillede spørgsmål i forbindelse med overdragelsen fra ISS til Ejendomsstyrelsen. Siden opdateres løbende. Derfor kan det være en god idé at gemme siden som favorit. Der vil også være et link til denne side i de kommende nyhedsbreve.

 

Hotline

ISS har oprettet en hotline, hvor du kan stille spørgsmål telefon 61 96 76 06 eller mail katrine.paghemborg@dk.issworld.com. Ønsker du at stille dit spørgsmål anonymt, kan det gøres til DK-F-FSV-Exit@dk.issworld.com.

 

Ofte stillede spørgsmål

 1. Kan der ske ændringer i mine ansættelsesvilkår i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen?

  Det skal understreges, at Ejendomsstyrelsen kun har til hensigt at gennemføre de mest nødvendige ændringer – og at der vil være tale om et fåtal der vil opleve ændringer i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen. Du vil dog overgå til en statslig overenskomst.

  Langt de fleste medarbejdere vil forblive på det nuværende arbejdssted og arbejde med nøjagtigt de samme opgaver som hidtil. Nødvendige ændringer gennemføres under hensyn til gældende varsler.  Hvis der er tale om væsentlige ændringer, kan disse gennemføres med et varsel, der svarer til det individuelle opsigelsesvarsel. Mindre ændringer kan gennemføres uden varsel eller med et mindre varsel.

 2. Hvorfor overgår du til en statslig overenskomst?

  Det er ikke muligt for en statslig myndighed at anvende en privat overenskomst, da den er forhandlet mellem andre og private parter. Derfor overgår du, efter aftale mellem de faglige organisationer til en statslig overenskomst allerede ved overgangen til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, og ikke først ved udløbet af de private overenskomster.

 3. Hvorfor er jeg tidligere blevet oplyst om, at jeg først ville overgå til den statslige overenskomst ved udgangen af de private overenskomster?

  Forsvarsministeriets Personalestyrelse har løbende undersøgt hvordan overdragelse af medarbejdere fra ISS skal håndteres. Det blev indledningsvist vurderet, at overdragne medarbejdere skulle blive på private overenskomster indtil udløbet af disse. Baggrunden for denne vurdering var, at virksomhedsoverdragelsesloven giver dig ret til at fortsætte med samme løn- og ansættelsesvilkår før og efter en virksomhedsoverdragelse.

  I slutningen af november 2021 vurderede Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der som statens arbejdsgiver fortolker sådanne ting på statens område, at den rette fortolkning er, at medarbejderne bliver omfattet af statens overenskomster allerede ved overdragelsen, og at du fra denne dato dermed også vil være omfattet af de fordele en statslig overenskomst giver.

  Det er naturligvis beklageligt, at det er blevet oplyst anderledes under de informationsmøder, som er blevet holdt i løbet af efteråret – informationerne blev givet med baggrund i daværende vurdering.

  Det skal dog nævnes, at der på møderne tillige blev nævnt, at der var en mulighed for, at Forsvarsministeriets Personalestyrelse og de faglige organisationer kunne aftale tilpasningsoverenskomster, der kan gælde før udløbet af nuværende overenskomster, og medarbejderne i så fald ville overgå til disse overenskomster. Dette fremgår tillige af PowerPoint-materialet fra mødet. Det er denne mulighed de faglige organisationer og Forsvarsministeriets Personalestyrelse har valgt at benytte.

 4. Hvad betyder det for min løn, at jeg omfattes af statslige overenskomster?

  Overgangen har indflydelse på dine lønvilkår, da der er forskelle på de private og statslige overenskomster. Da Forsvarsministeriets Personalestyrelse fortsat forhandler med de faglige organisationer, kan det ikke oplyses, hvilken betydning overgangen har for dig konkret. Det vil du blive orienteret om i et særskilt brev, som sendes til dig inden din overgang til forsvaret.

   

  Det skal understreges, at du frem til 1. marts 2023 vil modtage samme faste løn som nu, da du er berettiget til dette. Denne ret er knyttet til de private overenskomster, som udløber ved udgangen af februar 2023. Sammensætningen af din løn vil dog være anderledes end i dag, fx vil du få andre tillæg – men det ændrer ikke på, at din samlede løn vil være den samme som nu.

   

  Der er lokalaftaler, som fx beskriver hvordan overarbejde skal honoreres. De vil blive opsagt med det varsel, som gælder for disse.. Det betyder, at du indtil lokalaftalen er ophævet vil modtage honorering svarende til det, der er gældende for din nuværende aftale.

   

  Efter den 1. marts 2023 vil du få den løn, som fremgår af de statslige overenskomster. Inden overgangen vil der ske en lønforhandling, således at du efter 1. marts 2023 kan supplere den overenskomstmæssige løn med individuelle tillæg.

 5. Hvad betyder det for mine ansættelsesvilkår, at jeg omfattes af statslige overenskomster?

  Overgangen har indflydelse på dine ansættelsesvilkår, da der er forskelle på de private og statslige overenskomster. Da Forsvarsministeriets Personalestyrelse fortsat forhandler med de faglige organisationer, kan det ikke oplyses, hvilken betydning overgangen har for dig konkret. Det vil du blive orienteret om i et særskilt brev, som sendes til dig i starten af 2022.

   

  Som udgangspunkt vil du have samme eller bedre ansættelsesvilkår i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. Der kan dog være ansættelsesvilkår, som ikke er mulige at videreføre – fx fri bil – her vil der ske en form for kompensation, hvilket dog afhænger af resultatet af forhandlingerne med de faglige organisationer.

 6. Jeg har bilordning som led i min ansættelse, vil det fortsætte ved ansættelse i forsvaret?

  Som ansat i forsvaret er der ikke mulighed for at bevare din hidtidige bilordning. Vi arbejder pt. på at finde en løsning, og vi vil give meddelelse om dette snarest muligt.

 7. Jeg har fri telefon, vil det fortsætte ved ansættelse i Forsvaret?

  Du vil som udgangspunkt blive overført til den ordning der er gældende i Forsvaret. Det betyder, at du vil få udleveret en tjenestetelefon, der beskattes på vilkår som der kendes fra hidtidig ansættelse.

 8. Får vi udleveret arbejdstøj hos Forsvaret?
  Ja, hvis du i dag får udleveret arbejdstøj på baggrund af din arbejdsfunktion eller overenskomst, får du som udgangspunkt også udleveret arbejdstøj hos Forsvaret. Vi arbejder pt. på at finde den rette løsning for de forskellige medarbejdergrupper.

   

 9. Kan jeg risikere at blive flyttet til et nyt arbejdssted?
  Langt hovedparten af medarbejderne vil ikke opleve ændringer og vil altså fortsætte arbejdet på nuværende arbejdssted. Det kan dog ikke udelukkes, at enkelte vil opleve en flytning eller præcisering af arbejdsstedet. Bliver dette nødvendigt, vil der blive varslet i henhold til gældende regler på området.

 10. Kan jeg blive opsagt i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen?
  Først og fremmest vil vi gerne understrege, at Ejendomsstyrelsen ikke til hensigt at gennemføre afskedigelser i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen. Selve virksomhedsoverdragelsen er heller ikke i sig selv en saglig begrundelse for opsigelse. Opsigelse kan kun ske, hvis det er rimeligt begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske forhold.

 11. Kan jeg sige op i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen?
  Ja, du kan opsige dit ansættelsesforhold med det varsel der fremgår af dit ansættelsesbevis.

 12. Jeg er tillidsrepræsentant – kan jeg fortsætte med det?
  Medarbejderrepræsentanter fortsætter deres hverv uændret efter virksomhedsoverdragelsen. Hvis grundlaget for hvervet ikke længere er til stede, vil ophøret kunne ske efter de regler der gælder for tillidsrepræsentanter inden for statens område.

  Medarbejderrepræsentanter er omfattet af de beskyttelsesregler der gælder for tillidsrepræsentanter inden for statens område.

 13. Er der tvungen sommerferie i Ejendomsstyrelsen?
  Der er som udgangspunkt ikke tvungen sommerferie Ejendomsstyrelsen. Vi ønsker i størst mulig udstrækning at imødekomme individuelle ferieønsker, men vi er også nødt til at tage hensyn til lokale behov samt den samlede ferieplanlægning på det enkelte etablissement.

  Ejendomsstyrelsen kan derfor ikke garantere, at den enkelte medarbejder i alle tilfælde kan afvikle ferie i den ønskede periode. Ejendomsstyrelsen opgave er at sikre den nødvendige drift af de enkelte etablissementer, og derfor skal ferieafviklingen planlægges med udgangspunkt i de lokale behov for serviceleverancer.

  Ferie og evt. afspadsering søges derfor planlagt i samarbejde med den enkelte medarbejder i forhold til lokale stille- og aktivitetsfriperioder.

 14. Hvordan er vi som medarbejdere stillet, hvis der er forskel på vores ansættelsessted og der hvor vi udfører vores daglige opgaver?
  Hos Ejendomsstyrelsen er vi allerede opmærksomme på problemstillingen, hvor der for nogle medarbejdere er uoverensstemmelse mellem ansættelsesstedet og det reelle arbejdssted. Den samme problemstilling gør sig desuden gældende for de medarbejdere, som dækker et større geografisk område.

  Vi har derfor allerede nu fokus på at placere medarbejderne korrekt, så både arbejdsopgaver og geografi hænger sammen for den enkelte medarbejder. Det gør vi blandet andet ved at inddrage de lokale ledere af Etablissementspartnerelementerne, som har et godt kendskab til, hvem de lokale ISS-medarbejdere er.

  Vores ETAB-ledere har desuden et tæt samarbejde på tværs af partnerelementerne, så medarbejderne ikke bliver låst til et ansættelsessted, hvor de ikke har deres daglige gang. Vi vil heller ikke tøve med at række ud til ISS eller den enkelte medarbejder, hvis vi er det mindste i tvivl om, hvor de hører til.

  Samtidig er det vigtigt for Ejendomsstyrelsen at understrege, at hvis vi alligevel får placeret enkelte medarbejdere uhensigtsmæssigt i forhold til personlige ønsker eller den daglige opgaveløsning, så laver vi selvfølgelig en ny vurdering af den enkeltes situation.

 15. Hvornår modtager jeg tillægget til mit ansættelsesbevis?
  Hvis du skal virksomhedsoverdrages den 1. februar 2022, kan du forvente at modtage tillægget til ansættelsesbeviset senest den 21. december 2021.

  Hvis du først skal virksomhedsoverdrages 1. april 2022 eller 1. juni 2022, kan du forvente at få dit tillæg senest en måned inden overdragelsesdagen.

 16. Er der betalt frokostpause i Ejendomsstyrelsen?
  Ja, frokostpausen er betalt i Ejendomsstyrelsen.

 17. Hvad sker der, hvis man arbejder mere end 37 timer på en uge?
  For langt de fleste vil der ske honorering af over- og merarbejde. Honoreringen kan ske som både afspadsering og økonomisk godtgørelse.

 18. Kan jeg blive i min stilling, hvis jeg er ansat i et flexjob?
  Ja, det kan du godt. Der skal dog indgås nye aftaler med dit lokale jobcenter i forbindelse med overførslen fra ISS til Forsvaret

Sidst opdateret 15. december, 2021 - Kl. 11.33