Boligbidraget i Forsvarets tjeneste- og lejeboliger fastsættes på grundlag af en vurdering, jf. cirkulære om administration af statens tjeneste og lejeboliger Finansministeriets Cirkulære LP. nr. 30/89 af 22. marts 1989.

Vurderingen foretages af et vurderingsnævn bestående af tre repræsentanter:

  • En særlig sagkyndig, der har kendskab til lejeniveauet på det private boligmarked. Den sagkyndige udpeges af stiftamtmanden i vedkommende stift.
  • En repræsentant for personaleorganisationerne HOD, CS eller HKKF.
  • En repræsentant for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Fastsættelsen sker efter gældende regler i cirkulære om administration af statens tjeneste- og lejeboliger jf. Finansministeriets Cirkulære LP. nr. 30/89 af 22. marts 1989.se dette link
 
Boligbidraget fastsættes ud fra det generelle leje niveau i området for en tilsvarende bolig på det private marked for lejeboliger. Boligbidraget reduceres med 10% med baggrund i lejers pligt til at fraflytte lejemålet jf. cirkulæret. Pligten refererer til den tidsbegrænsede lejeperiode.
 
Af det vurderede boligbidrag afsættes 10% til indvendig vedligeholdelse, idet Forsvarets tjeneste- og lejeboliger administreres efter B-ordning. Yderligere oplysninger i forbindelse med vedligeholdelseskontoen kan ses pådette link.
 
Beløbsstørrelsen på vedligeholdelseskontoen kan oplyses ved henvendelse til Boligkontoret via mail fes-ktp-bolig@mil.dk  eller telefon 728 13230.Boligbidraget fremskrives årligt pr. 1. juni med den fastsatte fremskrivningsprocent fra Finansministeriet jf. cirkulære om administration af statens tjeneste og lejeboliger Finansministeriets Cirkulære LP. nr. 30/89 af 22. marts 1989.
 
Boligbidragene i Forsvarets tjeneste- og lejeboliger vurderes løbende og det er Forsvarets mål, at vurderingen af de enkelte boligbidrag i gennemsnit ikke er ældre end 6 år. Dette medfører, at lejeboligerne som hovedregel vil blive vurderet ved lejeskift.
 
Du vil som lejer derfor kun sjældent opleve, at der foretages en vurdering af dit boligbidrag, mens du bebor dit lejemål.
 
Ved større vedligeholdelsesmæssige arbejder foretages der en vurdering af lejemålet også selvom den eksisterende vurdering er mindre end 6 år gammel.
 
Betaling af boligbidrag (husleje)
Boligbidraget betales forud via PBS.Har du spørgsmål vedr. opkrævningen, kan du ringe på 728 13230 eller sende en mail til fes-ktp-bolig@mil.dk  

Sidst opdateret 8. juli, 2020 - Kl. 16.17