Forlæng dit lejemål 

Hvis du ønsker at forlænge dit lejemål, skal du søge om det. Hent ansøgningsblanket om forlængelse af lejemål (pdf).

 

 • Du skal sende ansøgningen til: fes-ktp-servicecenter@mil.dk
 • Forlængelse er ikke en rettighed, du har som lejer i Forsvaret, men derimod en mulighed som kan bevilges efter ansøgning.

 

Information til lejere

Hvis du oplever en akut opstået skade udenfor normal arbejdstid skal du ringe på tlf. 728 13300.

Her vil du komme igennem til Servicecenterets vagt ved Ejendomsstyrelsen som håndterer dit opkald.

Der rekvireres efterfølgende en håndværker til at udbedre skaden.

Hvis din skade ikke er Akut eller kan vente til følgende dag, kontaktes Boligkontoret ved Servicecenteret på tlf. 728 13300 eller du kan sende en mail til fes-ktp-servicecenter@mil.dk 

 

Hvad er en akut skade?

Boligkontoret forstår en akut skade som værende en udbedring, der ikke kan vente til efterfølgende arbejdsdag eksempelvis sprængte vandrør, defekte radiatorer om vinteren etc.

Sagsgang ved opstået skade – skaden besigtiges, der foretages et skøn over reparationens omkostning, dette sendes af det lokale driftsområde til Boligkontoret, der under hensyntagen til områdets samlede økonomi tager stilling til, hvornår skaden kan udbedres.

Sagsbehandlingstiden hos Boligkontoret i disse sager søges holdt til et minimum, hvorfor der normalt kan forventes afgørelse samme dag, som materialet fra dit lokale driftsområde foreligger.

Forsvaret har en særlig favorabel TV-ordning for lejerne ag boligerne i Nyboder.

 

Antennebidraget for denne ordning betales samtidigt med huslejen. Antennebidraget indeholder tilslutning til en TV-grundpakke leveret af YouSee.

 

Normalprisen på denne grundpakke er 189,00 kr. Forsvarets lejere i Nyboder betaler for denne grundpakke 158,48 kr.

 

Hvis du har problemer med dit TV-signal, eller hvis du vil ændre/skifte TV-pakke, skal du henvende dig til YouSee. Her kan du også se, hvilke TV-kanaler du har mulighed for at se i de forskellige TV-pakker, som YouSee tilbyder.

 

Hvis du ikke ønsker at være tilmeldt TV-ordningen, har du mulighed for at blive frameldt ordningen ved at kontakte Boligkontoret.

 

Det er ikke er tilladt at opsætte paraboler i Nyboder eller ændre på eksisterende installationer i boligerne uden forudgående godkendelse af Boligkontoret. 

Nyboders miljøstation modtager kun affald og genanvendelige materialer fra Administrationssektionens ansvarsområde. På miljøstationen kan du aflevere nedenstående affaldstyper (affaldsfraktioner/definition):

 

Papir

Aviser og ugeblade mm - også telefonbøger efter 1998

 

Pap

Kun pap, ikke flamingo o.l.

 

Haveaffald

Planter og andet komposterbart haveaffald undtagen stød og større træstammer

 

Glas

Al emballageglas
Ikke planglas (vinduesglas), autoruder, vinflasker med bast eller keramiske produkter

 

Storskrald

Storskrald, alt indbo undtagen køleskabe
Brandbart bygningsaffald, jern og metal samt stød og større træstammer

 

Byggeaffald

Mursten, puds, kattegrus o.l. samt vinduesglad og øvrigt ikke brandbart storskrald

 

Miljøfarligt affald

Olie, malingsrester, batterier, gift mm skal afleveres til personalet med oplysning om indholdet. Afleveres i forsvarligt lukket emballage

 

Kviksølvholdige lyskilder

Metalhalogenlamper, kviksølvlamper, højtryksnatriumlamper, neonrør, kompakte lysstoffør og lysstofrør i diverse udformninger

 

Tøj og sko

Skal afleveres i poser o.l. - hver for sig

 

Stort el-affald

EDB, TV, større el-artikler o.l. afleveres til personalet

 

Småt el-affald

Små el-artikler, håndmiksere o.l. afleveres til personalet

 

Affaldet skal sorteres i ovennævnte fraktioner ved aflæsning. Affaldet skal placeres i henhold til skiltning og efter personalets anvisninger. Det er ikke tilladt at fjerne genstande fra miljøpladsen.

 

Ønsker du adgang til miljøstationen i bil, skal du kontakte personalet for tilladelse.

Boligbidraget i Forsvarets tjeneste- og lejeboliger fastsættes på grundlag af en vurdering, jf. cirkulære om administration af statens tjeneste og lejeboliger Finansministeriets Cirkulære LP. nr. 30/89 af 22. marts 1989.

 

Vurderingen foretages af et vurderingsnævn bestående af tre repræsentanter:

 • En særlig sagkyndig, der har kendskab til lejeniveauet på det private boligmarked. Den sagkyndige udpeges af stiftamtmanden i vedkommende stift.
 • En repræsentant for personaleorganisationerne HOD, CS eller HKKF.
 • En repræsentant for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

 

Fastsættelsen sker efter gældende regler i cirkulære om administration af statens tjeneste- og lejeboliger jf. Finansministeriets Cirkulære LP. nr. 30/89 af 22. marts 1989.se dette link
 

Boligbidraget fastsættes ud fra det generelle leje niveau i området for en tilsvarende bolig på det private marked for lejeboliger. Boligbidraget reduceres med 10% med baggrund i lejers pligt til at fraflytte lejemålet jf. cirkulæret. Pligten refererer til den tidsbegrænsede lejeperiode.
 

Af det vurderede boligbidrag afsættes 10% til indvendig vedligeholdelse, idet Forsvarets tjeneste- og lejeboliger administreres efter B-ordning. Yderligere oplysninger i forbindelse med vedligeholdelseskontoen kan ses pådette link.
 

Beløbsstørrelsen på vedligeholdelseskontoen kan oplyses ved henvendelse til Boligkontoret via mail fes-ktp-bolig@mil.dk  eller telefon 728 13230.Boligbidraget fremskrives årligt pr. 1. juni med den fastsatte fremskrivningsprocent fra Finansministeriet jf. cirkulære om administration af statens tjeneste og lejeboliger Finansministeriets Cirkulære LP. nr. 30/89 af 22. marts 1989.
 

Boligbidragene i Forsvarets tjeneste- og lejeboliger vurderes løbende og det er Forsvarets mål, at vurderingen af de enkelte boligbidrag i gennemsnit ikke er ældre end 6 år. Dette medfører, at lejeboligerne som hovedregel vil blive vurderet ved lejeskift.
 

Du vil som lejer derfor kun sjældent opleve, at der foretages en vurdering af dit boligbidrag, mens du bebor dit lejemål.
 

Ved større vedligeholdelsesmæssige arbejder foretages der en vurdering af lejemålet også selvom den eksisterende vurdering er mindre end 6 år gammel.
 

Betaling af boligbidrag (husleje)

Boligbidraget betales forud via PBS.Har du spørgsmål vedr. opkrævningen, kan du ringe på 728 13230 eller sende en mail til fes-ktp-bolig@mil.dk  

Nedenfor kan du se en række gode råd til at undgå fugt i din bolig:

 • Hold normalt alle døre og vinduer m.m. lukket i fyringssæsonen og undgå træk.
 • Når du ønsker at lufte ud (ekstra god idé efter madlavning, badning m.m.) gøres det bedst ved at lave kortvarige kraftige udluftninger af 5-10 min varighed.
 • Skru ned for dine radiatorer, mens du lufter ud. Dug indvendig på termoruder er tegn på at der skal luftes mere ud.
 • Undgå for høj luftfugtighed i lejligheden. En fugtmættet luft vil føles koldere end en tør luft ved samme temperatur. Og fugt kan skade boligen. Fugtig luft er dyrere at opvarme end tør luft.
 • Lad være med at tørre tøj på radiatorerne. Det giver for høj fugt i din bolig med risiko for fugtskader.
 • Har du flere radiatorer i samme rum, skal du stille alle på samme temperatur.
 • Hold dørene lukket, hvis du ønsker lavere temperaturer i nogle rum. For eksempel i soveværelse og køkken. Det koster dig minimum 3-5 % mere i energiforbrug, hvis du hæver varmen med 1 grad.
 • Undgå at tildække radiatorer og termostatventiler med gardiner og møbler. En varmemåler på en tildækket radiator vil registrere en meget høj varmeafgivelse uden at den kommer rummet tilgode.
 • Stil ikke møbler helt op af kolde ydervægge, da dette kan give mug på væggene.
 • Tager du væk fra din lejlighed i længere tid, kan du skrue lidt ned for varmen. Du må dog ikke lukke helt, da du er forpligtet til at vedligeholde din lejlighed ved at opvarme den, så der ikke sker fugt og frostskader.

Nendefor finder du relevante vejledninger for dig, der er lejer i bygning 10 og 12; hhv. i Hjertensfrydsgade 10-17, Delfingade 24-29 og Østervoldgade 42 og 44:

 

Sidst opdateret 12. april, 2024 - Kl. 14.22