Tilmeldingssystemet til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses nyhedsservice er desværre ikke parat her på vores nye hjemmeside. Der arbejdes på, at det kommer i gang indenfor et par uger.

 

Indsamling og behandling af dine personoplysninger

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse behandler dine personoplysninger med det formål at udsende nyhedsmails. Ved accept af denne erklæring giver du samtykke til, at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse indsamler og behandler oplysninger om dig med henblik på at kunne udsende nyhedsmails til dig som abonnent. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

  • Den e-mail-adresse, som du har indtastet

De indsamlede oplysninger anvendes til udsendelse af nyhedsmails.

 

Forsvarsministeriet videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter, men oplysningerne behandles i et it-system, der anvendes af flere myndigheder på Forsvarsministeriets område, og hvor der derfor er fælles dataansvar.

 

Hvis Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ikke får din accept af denne erklæring, vil der ikke kunne imødekomme dit ønske om at abonnere på nyhedsmails.

 

Behandlingsgrundlaget

Retsgrundlaget for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses behandling af dine personoplysninger følger af dit samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

 

Dataansvarlig for behandlingen

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er dataansvarlig for behandlinger omfattet af denne samtykkeerklæring. Find vores kontaktoplysninger her.

 

Som nævnt ovenfor behandles data i et it-system, hvor der er fælles dataansvar mellem myndigheder på Forsvarsministeriets område.

 

Databeskyttelsesrådgiver

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at have en databeskyttelsesrådgiver, som du også kan rette henvendelse til. Find vores kontaktoplysninger her.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til indsigt i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses behandling af dine oplysninger. Du har efter artikel 21 endvidere ret til at gøre indsigelse mod Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses behandling af dine oplysninger.

 

Derudover har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 16-18 ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen.

 

Endelig har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 20 i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse til en anden dataansvarlig uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du rette henvendelse til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

 

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du kan til enhver tid vælge at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at klikke på frameldingslinket i de nyhedsmails, du modtager fra ministeriet. Du kan også trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Forsvarsministeriet.

 

Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette alene den fremadrettede behandling af personoplysningerne, og dermed ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykket, inden tilbagetrækning heraf. Ved tilbagetrækning af samtykket ophører Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse som udgangspunkt hurtigst muligt med at behandle de personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket. Det gælder dog ikke, hvis der af andre grunde fortsat er et behov for at behandle oplysningerne, men du vil i givet fald få besked herom.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage over styrelsens behandling af dine oplysninger til Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet.

 

Accept

Jeg bekræfter ved min accept af denne erklæring, at jeg er indforstået med de angivne vilkår, herunder at Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse behandler de nævnte personoplysninger om mig.

Sidst opdateret 1. oktober, 2020 - Kl. 09.40