Ejendomsstyrelsen - hovedindgang i Hjørring

Hessellund Bæk løber gennem et areal, udenfor flyvestationens perimeterhegn, der er bortforpagtet til afgræsning med kreaturer. I bækken er der målt forurening med PFAS-stoffer.

”Vi tager forureningen i Hessellund bæk meget alvorligt, selvom værdierne vi måler i bækken er væsentligt lavere end det, der er målt i Korsør. Da vi bliver opmærksomme på sammenfaldet mellem forureningen i bækken, og at vi bortforpagter et areal ved bækken til afgræsning, kontakter vi kvægbonden, der har forpagtet arealet med henblik på at oplyse ham om forureningen og anbefale at kvæget ikke drikker af bækken og at græsset på arealet ikke anvendes til foder, indtil vi har foretaget yderligere undersøgelser.” udtaler Visti Salomonsen, chef for Ejendomsstyrelsens Ledelsessekretariatet.

Målinger i Hessellund Bæk
Ejendomsstyrelsen har monitoreret PFOS i Hessellund bæk ved Karup siden 2016. Det er en del af moniteringen af den jordforurening, der er ved Flyvestation Karup, fordi der tidligere har været brugt PFOS-holdigt skum. I dag benyttes PFOS-frit skum på flyvestationen, men Ejendomsstyrelsen følger den eksisterende forurening tæt.

I den seneste måling i Hessellund Bæk blev der målt PFOS på ca. 20 ng/l.

Måleresultaterne fra bækken sendes til kommunen, der er tilsynsmyndighed på området, og Forsvaret indgår i en løbende dialog med kommunen om monitorering og eventuelle supplerende tiltag.

Kvæg ved Hessellund bæk
Arealet ved Hessellund bæk er bortforpagtet til en kvægejer.  Ejendomsstyrelsen bliver – i forbindelse med PFOS-forureningen ved den kommunale brandskolen i Korsør – opmærksom på, at det kan være problematisk at have græssende kvæg nær PFAS-forureninger, fordi kvæget kan ophobe PFOS/PFAS, når de indtager vand eller græs, der indeholder PFOS/PFAS-forurening.

Ejendomsstyrelsen bliver opmærksom på, at der går græssende kvæg, iværksøttes følgende:

 

  • Ejendomsstyrelsen sender en rådgiver ud for at tage prøver af græsset, og samtidig vurdere om kvæget har mulighed for at drikke af bækken. Der ses ingen dyr, men konstaterer klovspor i nærheden af bækken.
  • Ejendomsstyrelsen retter henvendelse til forpagteren. Ejendomsstyrelsen anbefaler, at dyrene ikke drikker vandet og at græsset ikke bruges til foder, indtil Ejendomsstyrelsen har foretaget yderligere undersøgelser. 
  • Resultatet af målingerne i græsset foreligger ikke på nuværende tidpunkt. De forventes at foreligge i denne uge.

Ejendomsstyrelsen har anlagt forsigtighedsprincip ved at anvende drikkevandskriteriet gældende for mennesker i forhold til kvæget og anbefaler, at dyrene ikke drikker vandet eller spiser græsset, indtil der er foretaget yderligere undersøgelser.

Ejendomsstyrelsen er ved at krydsreferere de områder, hvor der er kendskab til – eller er mistanke om PFAS forurening - med arealer, der er bortforpagtet.

Vi er også opmærksomme på et område ved Flyvestation Aalborg, der bortforpagtes til høslæt. Her er udtaget prøver af græs, og forpagteren er informeret. Resultaterne af prøverne får vi også i denne uge.

”Der er ingen, der har bortforpagtet arealer velvidende, at der var en forurening. De to oplysninger har ikke været sammenkørt i vores systemer. Vi er i gang med at afdække sammenfald mellem områder, vi bortforpagter til afgræsning eller høslæt og PFAS forureninger. Det er et igangværende arbejde, og hvis der dukker mistanker om sammenfald op, kontakter vi forpagter og tager initiativer i proportion med den pågældende forurening”, udtaler Visti Salomonsen, chef for Ejendomsstyrelsens Ledelsessekretariat.

Hvad gør Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ved PFAS-forureninger på Forsvarets arealer
I det følgende kan du læse om Ejendomsstyrelsens indsats i forhold til PFAS-forureninger på Forsvarets arealer.

Undersøgelser og prøver:

2012:

Ejendomsstyrelsen bliver opmærksomme på problematikken på nordisk miljøkonference.

2013:

Miljøstyrelsen opstarter screeningsprojekt. Ejendomsstyrelsen indgår i Miljøstyrelsens projekt og udtager de første målinger på Flyvestation Karup.

2014:
Ejendomsstyrelsen foretager screening på brandøvelsespladserne på Flyvestation Karup og Flyvestation Skrydstrup.

Ved de løbende forureningsundersøgelser ved brandøvelsespladser begynder Ejendomsstyrelsen at medtage analyser for PFAS.

2015:

Ejendomsstyrelsen iværksætter screening på 21 af Forsvarsministeriets arealer.

2016:

Hovedrapporten fra Ejendomsstyrelsens screening viser, at det hovedsageligt er brandøvelsespladserne, der er forurenede.

 

2016 og frem:

Ejendomsstyrelsen iværksætter supplerende undersøgelser for PFAS på relevante arealer under Forsvarsministeriet og foretager de første undersøgelser af overfladevand. 

Ejendomsstyrelsen indhenter viden om mulige teknikker for oprensning.

Kendte forureninger moniteres og undersøges for at kunne fastlægge eventuelle forureningsfaner og afgrænse deres udbredelse.

 

2021:

Der er udført monitorering og supplerende undersøgelser på 13 arealer ud fra en betragtning om, hvor der kan være en risiko for forurening af drikkevand og overfladevand. 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har i september 2021 afleveret en liste over forurenede eller muligt forurenede områder til Miljøstyrelsen.

Hvad gør Ejendomsstyrelsen på baggrund af undersøgelsesresultaterne?

Resultaterne fra Ejendomsstyrelsens målinger sendes til tilsynsmyndighederne. Hvis Ejendomsstyrelsen finder PFAS-stoffer i drikkevand eller overfladevand, der overstiger grænseværdierne, indgår dette som del af dialogen med tilsynsmyndighederne.

Hvad gør Ejendomsstyrelsen derudover?

Ejendomsstyrelsen arbejder løbende med at indhente viden om muligheder for oprensning, blandt andet gennem et kommende pilotprojekt, som er indeholdt i Forsvarsministeriets Grønne handleplan 2021-2025.

Ejendomsstyrelsen samarbejder med samarbejdspartnere i Danmark og udlandet gennem NATO, Nordisk Baltisk Forsvarsbygg, universiteter mv. Formålet er at hente viden om metoder til oprensning og afværgning af PFAS-forureninger.