Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses hovedkontor i Hjørring

 

Intentionen med nærværende bekendtgørelse er at indbyde ansøgere til at afgive tilbud i en international kompetitiv budgivning (enkelt skridts procedure) i overensstemmelse med dokument AC/4-D/2261 (1996 udgave)
Bekendtgørelsesnummer: ICB/1/2023

 

Titel: Design og konstruktion af et brændstof opmagasineringsdepot ved den militære flyvebase i Swidwin, som led i projekterne: ”Oprettelse af Jet-fuel opbevaringsinstallationer på flyvebasen”, ”Renovering af bygninger til olie- og kemikalieopbevaring”, ”udvidelse og opgradering af flyvebasens brændstofdepot nr. 3.”

 

 1.  Den polske republik tilkendegiver, at de ønsker at indbyde ansøgere til at byde i en international kompetivtiv budgivning, (enkelt skridts procedure). Dette vil inkludere projektering af færdigt design og dokumentation for omkostninger, plan for udførelse af arbejde og samlingsarbejder som er påkrævet på flyvebasen i Swidin i en ”design og byg” formular indenfor NSIP (Natos Sikkerheds Investerings Program)

  1. Forberedelse af dokumentation for byggeriet og udførende dokumentation, som består af styrende design og byggeprojekt.
  2. Udførelse af jordoprydning, monitorering af vand- og jordmiljøforhold.

  3. Styring af byggeriet og samlearbejder, herunder nedbrydning af eksisterende faciliteter, fældning af træer og forberedelse af dokumentation for teknologisk opstart.

  4. Udførsel af teknologisk opstart af brændstofs opbevaring (alle faciliteter, redskaber, installationer og systemer) ved opnåelse af ibrugtagningstilladelse og overdragelse af projektet til brugeren.

 2. Grundlag for bekendtgørelsen
  Kapabilitets pakken CP 2A0022 vedtaget af NATO investeringskomiteen –
  vedtagelsesdokumenter:
  AC/4(PP)D/24856-ADD1 dateret 30-09-2015,
  NOR(CI)(2015)0094-REV1 dateret 01-10-2015 og
  AC/4(PP)N(2015)0094-REV1 dateret 22-10-2015

 3. Kontraktstildelende myndighed
  Polens statskasse – Polens forsvarsministerium – repræsenteret af ledelseskontoret for NATOs Sikkerheds Investerings Program
  Adresse:
  Nowowiejska 28A, St., 02-010 Warsaw, Polen.
  Tel.: +48 261 874 328
  Fax: +48 261 874 329
  E-mail: ziotp@ron.mil.pl

 4. Kontaktperson:
  Fr. Anna Dworek – I alle formelle og juridiske sammenhæng
  Tel.: +48 261 874 928

 5. Forventet pris for projektet:
  264.706.429,00 PLN (netto værdi)

 6. Forventet kontrakts længde:
  48 måneder.

 7. Betingelser for finansielgaranti:
  1) Sikkerhed for bud: op til 2% af den forventede pris for projektet.
  2) Ydelsesbinding: 3% af værdien på det afgivet bud.

 8. Betingelser som ansøger skal opfylde:
  1. Ansøger er forpligtet til at fremlægge serviceattest samt sikkerhedsgodkendelse som er udstedt, i relation til nærværende projekt, af regeringen eller andre kompetente myndigheder i ansøgerens hjemland.Serviceattesten skal dokumentere og certificere at ansøgeren har de nødvendige finansielle, tekniske og professionelle kompetencer, herunder evnen til at beskytte klassificerede materiale op til det påkrævede niveau for nærværende projekt: niveau POUFNE eller tilsvarende og NATO RESTRICTED, samt forudsætningerne for at kunne transmittere og behandle information klassificeret som niveau ZASTRZEZONE og NATO RESTRICTED i godkendt Kommunikation og information system (CIS), i henhold til revision i paragraf

  2. I tilfælde hvor en sammenslutning af ansøgere ønsker at byde på kontrakten, i egenskab af et fælles konsortium, er hver enkelt budgiver forpligtet til i overensstemmelse med bestemmelserne i Direktiv AC/4-D/2261, at kunne fremlægge selvstændig serviceattest, der dokumentere egnethed.

  3. Værtsnationen (den udbydende myndighed) her i tillæg til ovenstående bemyndigelse til, at granske de generelle tekniske og finansielle forhold og referencer ved brug af kvalifikationsskema. En ansøgers manglende eller afståelse af besvarelse på spørgsmål i førnævnte kvalifikationsskema, kan medfører afslag på tilbud.

 9. Serviceattest skal indeholde:
  Navn på virksomhed, adresse på hovedkontor, kontaktperson, telefon- og fax nr. og e-mail skal oplyses til den udbydende myndighed inden den 24. april 2023

 10. Sikkerhedsniveau som er påkrævet i både tilbuds- og udførelsesfasen af kontrakten.

  Undervejs i tilbuds- og udførelsesfasen af kontrakten, er det af værtsnationen påkrævet at budgiveren, har de fornødne kompetencer til at beskytte information klassificeret som niveau POUFNE (eller tilsvarende) og NATO RESTRICTED, samt forudsætningerne for at kunne transmittere og behandle information klassificeret som niveau ZASTRZEZONE og NATO RESTRICTED i godkendt Kommunikation og information system (CIS). Værtsnationen har bemyndigelse til at verificere dokumenter som bekræfter føromtalte kompetencer til beskyttelse af klassificerede information.

  1. Hver udenlandsk ansøger er forpligtet til at efterleve følgende kriterier, som de er defineret i NATO dokumenterne:
   1. a) NATOs hovedsikkerhedsdokument: Security within the NATO – C- M(2002)49;

   2. b) Støttende dokument omhandlende sikkerhedsbeskyttelse af NATO RESTRICTED information – AC/35-D/1034 (25 maj 2005)

   3. c) Håndtering af ikke-klassificerede NATO information – C-M(2002)60 (11 juli 2002)

   4. d) Sikkerhedsklausul i kontrakt omhandlende deltagelse i udbud og kontrakter vedrørende niveau NATO RESTRICTED information, i henhold til AC/35-D/2003

   5. e) NATO sikkerhedsklassifikation med nationale ækvivalenter – AC/35- D/1002

  2. Indenlandske ansøgere er forpligtet til at opfylde betingelserne, som opstillet i national lovgivning, i.e. ustawa o ochronie informacji niejawnych dateret 5. august 2010 (Journal of Laws 2019. pos. 742) inklusiv de implementerede lovbestemmelser.

  3. I tilfælde hvor en gruppe af bydende ønsker, at deltage i udbudsforretningen som et konsortium, skal Lederen af konsortiet som minimum opfylde betingelserne oplistet i paragraf 8 i nærværende bekendtgørelse.

  4. I den udførende fase af kontrakten skal hvert medlem af konsortiet, som forestår håndteringen af klassificerede information, forpligtet til at opfylde sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter information af niveau ZASTRZEZONE (eller tilsvarende) i.e. er gældende for det personel som har adgang til klassificerede information af niveau ZASTRZEZONE (eller tilsvarende)

  5. Til bekræftelse af overensstemmelse mellem sikkerhedsbetingelserne, ansøger (i konsortium tilfælde, minimum Lederen) er forpligtet til at vedhæfte følgende materiale sammen med serviceattesten:

   1. a) Kopi af facilitets sikkerhedsgodkendelse, der certificere kompetencerne til at sikre klassificeret information af niveau POUFNE (eller tilsvarende), uden at besidde kompetencerne til at transmittere eller behandle sådanne oplysninger i et godkendt kommunikation og informationssystem (CIS). Ansøgeren skal her fremvise dokumentation for at denne, fuldt ud tilfredsstillende kan beskytte klassificeret information af niveau NATO RESTRICTED.

   2. b) Kopi af dokumenter der bekræfter godkendelse af kommunikations og informationssystem, der må behandle information af niveau ZASZTRZEZONE og NATO RESTRICTED.

 11. Estimerede dato for fremsendelse af specifikationer og udbudsmateriale til ansøgere:
  juni 2023

 12. Estimerede dato for endelig fremsendelse af tilbud på polsk:
  september 2023

 13. Estimerede dato for tildeling af kontrakt:
  oktober 2023

 14. Buddet skal vedstås i 90 dage fra datoen for endelig fremsendelse af tilbud på polsk

 15. Budproceduren og kommunikation sker på polsk, undtaget er serviceattesten. Kontrakten vil blive udfærdiget på polsk

 16. Den udbydende myndighed understreger at nærværende udbud kan annulleres uden at dette vil medfører refundering af omkostninger som ansøger har afholdt.


Alle ovenfornævnte datoer er ikke endegyldige, og kan ændres.