Kastellet set fra frontporten

Store skybrud i 2011 og 2014 førte til vandfyldte gader i Kastellet og gav omfattende skader på de historiske bygninger. Det blev tydeligt, at Kastellets fraløb til Københavns Havn og kloaksystem ikke kunne håndtere de ekstreme vandmasser. Problemet blev yderligere forværret af, at store dele af den omkringliggende bys vand endte i Kastellets voldgrav ved kraftige regnskyl.

Skybrudssikring på Kastellet - bygning under vand

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har på den baggrund siden 2019 været bygherre på et omfattende underjordisk bygge- og anlægsprojekt for at sikre Kastellet mod fremtidige skybrud. Projektet har indeholdt flere elementer. Et stort forsinkelsesbassin under Kirkepladsen i form af to lange rør med en diameter på 140 cm opsamler umiddelbart regnvandet og leder det væk fra området. En ny kraftig pumpestation med tre pumper bag Kommandantgården kan pumpe regnvand fra forsinkelsesbassinet direkte ud i Københavns Havn. Dertil er der etableret ny, kraftigere kloakering på hele Kastelområdet. Et kæmpeprojekt, som er sket skjult under jordoverfladen på det fredede areal, hvor brolægningen nu er genetableret. Området har i hele perioden været åbent for offentligheden og de mange medarbejdere fra Forsvaret, som har arbejdsplads i de smukke bygninger.  

 

Markering af afslutning med reception

Afslutningen på det omfattende arbejde med at skybrudssikre Kastellet, blev tirsdag den 17. maj 2022 markeret med en reception i Kommandantgården. Her deltog projektets forskellige aktører.

 

Chefen for Ejendomsstyrelsen, generalmajor Anders Mærkedahl, som var vært ved arrangementet, lagde i sin tale vægt på Kastellets placering og oplevelsen af at fornemme historien og stemningen fra skibsfart og de bygningsværker, der har været med til at skabe fundamentet for store dele af dansk kultur, handel og forsvarsstyrke. Anders Mærkedahl uddelte stor ros til alle projektets involverede for at have gennemført det komplicerede projekt. Undervejs skulle der tages hensyn til bl.a. coronasituationen, beboere og besøgende på Kastellet samt de historiske fund, som blev afdækket under byggeriet.

 

”Man mærker i den grad fortidens vingesus, og kan kun blive noget stolt. Og man forstår, hvor vigtigt det er, at store og vigtige ting kun varer ved, hvis de bygges på solide fundamenter. Det er nogle gange det paradoksale – at de vigtigste ting for et stærkt fundament, kan man slet ikke se. Kastellet hviler nu på et solidt, sikret fundament og vil også i fremtiden være en del af vores fortælling”, sagde Anders Mærkedahl.

Den fine koordinering med Kastellets kommandantskab har været forudsætningen for projektet. Garnisonskommandant Allan Bo Petersen udtrykte i sin tale stor glæde over resultatet.

 

”Det er jo fantastisk i dag at se, det smukke Kastel igen fremstår som den kulturperle og smukke arbejdsplads for ca. 500 mennesker, det er. Og nu er det også sikret mod skybrud!”

 

Garnisonskommandanten roste også samarbejdet med Københavns Museum. Da Kastellet er et fredet fortidsminde er alt gravearbejdet sket under overvågning af arkæologer herfra. Arkæologerne har bogstaveligt talt overværet alle udgravninger og har haft pligt til at stoppe arbejdet, når der blev konstateret arkæologiske fund i jorden. De mange spændende ting, som er fundet under arbejdet er nu overleveret til Københavns Museum.

Afslutningsvis gik ordet til arkitekt Stig Andersen fra Fogh & Følner Arkitektfirma A/S, som talte på vegne af totalrådgivergruppen. Rådgiverne har bl.a. afdækket årsagerne til, at det gik så galt under de store skybrud i 2011 og 2014.

 

”Det viste sig, at Kastelgraven er sidste endestation for vand fra de indre søer, der løber via Østre Anlæg til Kastelgraven. Der kommer også vand fra Emdrup Sø og andre recipienter omkring København. Hertil kommer bidrag fra baneterrænet ved Østerport Station. Vandet fra Kastelgraven skal løbe ud i havnen ved et mindre overløbsbygværk, der er placeret ved Langeliniepavillonen. Beregningerne viste, at det tilførte vand i en skybrudssituation slet ikke kunne komme hurtigt nok ud ved overløbsbygværket,” fortalte Stig Andersen.

 

Nu er Kastellet og dets undergrund rustet til fremtidige vandmængder med det nye regn- og spildevandskloakanlæg og den store pumpestation, som kan lede vandet ud i Københavns Havn uafhængigt af vandstanden i Kastelgraven.

 

 

Projektets aktører

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har været bygherre på projektet med hele tre projektledere undervejs. Arkitekt Martin Rosquist fra FES Projektsektion Øst var projektleder i planlægnings- og udbudsfasen bistået af have- og parkingeniør Thomas Gerhauge. Efter første spadestik overtog arkitekt Peter Simonsen projektlederrollen frem til sin pensionering i sommeren 2021, hvor arkitekt Bolette Lehn Petersen blev projektleder i slutfasen frem til overlevering. 

 

Fogh & Følner Arkitekter A/S har stået i spidsen for rådgivergruppen sammen med Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører, Strunge Jensen A/S rådgivende Inteniører og Lea Nørgaard Landskab. Bruno Jeppson har været byggeleder. Arkil A/S og Brudlykke A/S har været entreprenører på opgaven. Brolægningen udføres af P. P. Brolægning, og firmaet Villy Poulsen A/S har foretaget underboringen ud til Københavns Havn.

 

Fakta om projektet

  • Der er optaget og genlagt 26.000 m2 brosten svarende til 780.000 brosten.
  • Brolæggerne har løftet ca. 11 millioner kg brosten.
  • Der er i alt etableret godt 11 km nye rørinstallationer, bestående af knap 4 km regnvandsledninger, 2 km spildevandsledninger, knap 3 km fjernvarmeledninger og ca. 1,5 km vandledninger.
  • Hver af de tre pumper i den nye pumpestation kan fjerne en kubikmeter vand i sekundet.