Fødevarestyrelsen påbegynder arbejdet sidst i maj måned 2021 opgravning af deponerede mink i Kølvrå og Nørre Felding. Der foretages prøveopgravninger 13. – 15. maj. Opgravningsarbejdet ventes afsluttet midt i juli. Foruden øget trafik i nærheden af graveområderne kan der i perioden forekomme lugtgener, som afhængigt af vindforhold kan være mærkbare for beboere og medarbejdere, der opholder sig i nærheden af graveområderne.

 

Spørgsmål vedrørende opgravningen henvises til Fødevarestyrelsens hjemmeside om opgravning af mink på https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyr-og-Covid-19/Mink-og-COVID-19/Opgravning-af-mink/spoergsmaal-og-svar/Sider/default.aspx

 

Pressehenvendelser henvises til Fødevarestyrelsens pressetelefon tlf. 22 84 48 34.

Baggrund:

Kort før jul blev der indgået en politisk aftale om, at nedgravede mink på de militære områder ved Karup og Holstebro skal graves op og transporteres til forbrænding på affaldsforbrændingsanlæg. Fødevarestyrelsen koordinerer arbejdet med at fjerne de nedgravede mink og etablering af overvågnings- og afværgeforanstaltninger samt reetablering af graveområderne.

Gravene ligger på militært område, men i forbindelse med, at der blev nedgravet mink, har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse bortforpagtet brugsretten til områderne omkring gravene til Fødevarestyrelsen, mens arbejdet pågår.