[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Orientering om forslag til plan for placering af nye militære kørespor på statens arealer i Oksbøl-området

Forsvarsministeriet, Hærkommandoen og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har i samarbejde med Naturstyrelsen udarbejdet forslag til plan for placering af nye militære kørespor på statens arealer i Oksbøl-området. Sporene vil forbinde Oksbøl og Nymindegab Skyde- og Øvelsesterræn, og sigter mod bedst muligt, at opfylde Forsvarets behov og samtidig tage hensyn til natur og friluftsliv.

Forslaget til plan for placering af nye militære kørespor på Miljø- og Fødevareministeriets og Forsvarsministeriets arealer fremgår af kortmaterialet nedenfor. Her er placeringen af de enkelte spor angivet, og det er muligt at zoome ind på kortet, så man kan se de nøjagtige sporforløb.

Planen forventes udsendt i offentlig høring medio januar 2020. Høringen vil blive annonceret i lokale medier og på denne hjemmeside. I forbindelse med høringen vil der blive arrangeret et offentligt møde, herunder en rundvisning i området, hvor der vil være mulighed for direkte dialog om projektet. Yderligere informationer vil blive sendt ud i forbindelse med høringen.

Når høringen er gennemført, vil Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse behandle de indkomne høringssvar i samarbejde med Hærkommandoen og Naturstyrelsen. Herefter udarbejdes et samlet svar, der vil blive offentliggjort på denne hjemmeside, hvilket forventes at ske i slutningen af marts 2020.

Baggrund

Forsvarsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet indgik den 24. januar 2019 en ny aftale om Forsvarets anvendelse af Naturstyrelsens arealer i Oksbøl-området. Baggrunden for aftalen er, at den sikkerhedspolitiske situation i vores nærområde indebærer, at Forsvaret skal kunne operere med større hærenheder, og at de enkelte militære tropper: Kamp-, ildstøtte-, ingeniør-, og logistiktropper, skal kunne arbejde tæt sammen.

Du kan læse mere om aftalen på siden her

Dette kræver plads, og Forsvarsministeriets eget skyde- og øvelsesterræn i Oksbøl er ikke stort nok til at kunne lave en realistisk kampøvelse. Derfor ønsker Forsvaret en øget brug af Miljø- og Fødevareministeriets arealer i Oksbøl-området. I den forbindelse er det nødvendigt at anvende militære køretøjer i områderne. For at mindske risikoen for at offentlige veje og stier i perioder er ufremkommelige, vil Forsvaret derfor anlægge militære kørespor, der kan koncentrere brugen af de tungeste køretøjer på disse spor og derved skåne naturen.

Forslaget til plan omfatter kørespor på statens arealer i Oksbøl -området. Spor på tilstødende arealer aftales med berørte lodsejere.

Spor og Veje i Oksbøl området. A0-format. Udgave 19. december 2019.pdf