[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Med den nye aftale fordobles det areal, hvor Forsvaret kan gennemføre træning og uddannelse. Områderne – både Naturstyrelsens og Forsvarets - vil som hidtil være åbne for friluftslivet, når Forsvaret ikke har aktiviteter.

Med aftalen får Forsvaret bedre rammer for at uddanne og træne soldater. Det bliver blandt andet muligt for Forsvaret at øve med større enheder på brigadeniveau. Og netop for at skabe de bedst mulige rammer for Forsvarets aktiviteter vil en fælles arbejdsgruppe undersøge, hvor nye veje og spor kan etableres, så de både opfylder Forsvarets behov og tager hensyn til naturen og friluftslivet. Som led i aftalen introduceres desuden et tættere lokalt samarbejde, hvor Naturstyrelsens og Forsvaret aktiviteter løbende koordineres.

”Med de seneste års ændrede trusselsbillede skal Forsvaret i højere grad træne og uddanne større og mere slagkraftige enheder. Adgang til et større øvelsesterræn vil skabe endnu bedre forudsætninger for dette arbejde. Jeg er derfor glad for, at Naturstyrelsen stiller deres arealer til rådighed for os og ser frem til et godt samarbejde”, udtaler chefen for Hærkommandoen, generalmajor Kenneth Pedersen.

”Vi er glade for, at vores arealer kan tjene flere formål og i det her tilfælde give Forsvaret nye øvelsesmuligheder. Det har været vigtigt for os, at borgere og turister stadig skal kunne komme ud og opleve den enestående natur og friluftsmuligheder, som Oksbøl-terrænet byder på. Jeg er meget tilfreds med, at vi har fundet en løsning, hvor Forsvarets brug af vores arealer sker i respekt for naturen og de friluftsmuligheder, som mange brugere nyder”, udtaler direktøren for Naturstyrelsen Peter Ilsøe.

Forsvaret og Naturstyrelsen afholder borgermøde den 26. marts, hvor der vil blive orienteret om den nye aftale og Forsvarets aktiviteter i Oksbøl-området.

Fakta
Staten ejer ca. 14.000 ha jord i Oksbøl-området, hvoraf Miljø- og Fødevareministeriet har ca. 8.000 ha, og Forsvarsministeriet har ca. 6.000 ha.

Oksbøl skyde- og øvelsesterræn er Danmarks største militære skyde- og øvelsesområde. Forsvarets behov for at kunne træne i et større område følger bl.a. af udmøntningen af den politiske aftale for forsvarsområdet 2018-2023, som indebærer anskaffelse af flere og nye militære kapaciteter samt mere mandskab og behov for at kunne operere med større og tungere hærenheder i samspil med fly- og skibsstøtte.

Området rummer store naturværdier, der er særegne for Vestdanmark eksempelvis klitlandskaber, heder og egekrat. Hertil kommer skove, beskyttede naturområder, fredninger og Natura 2000-områder. Oksbøl-området huser også en meget stor og fin bestand af krondyr, ligesom der i området er flere beskyttede dyrearter, bl.a. havørn, odder, markfirben, strandtudse og vandflagermus.

For yderligere information:
Miljø- og Fødevareministeriet: Pressevagten - 20915901
Forsvarsministeriet: Pressevagten - 72810400