Foto til Kulturnat-side_før restaurering_JF-Artikel

Foto: Jens Frederiksen

Rammer for projektet

Restaureringen og moderniseringen af De Gule Stokke i Nyboder gennemføres af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og forventes at blive udført over syv etaper.

 • Etape 1 (Hjertensfrydsgade og Delfingade) blev gennemført som pilotprojekt i 2011-2013 og blev støttet af A.P. Møller Fonden.
 • Etape 2 gennemføres i 2018-2023 og omfatter 83 boliger i Haregade, Suensonsgade og Tigergade. Denne etape støttes ligeledes af A.P. Møller Fonden.

Projektet

Nyboder er fyldt med små individuelle særpræg. Forud for restaureringen bliver hver bolig nøje opmålt og registreret, så de særskilte bevaringsværdier sikres i moderniseringsprocessen. Dermed bevares stedets ånd, og det fredede Nyboder kommer styrket ud af en modernisering, der samtidig vil gøre boligerne nutidige og fremtidssikre bebyggelsen mange årtier frem. Istandsættelsen afspejler balancen mellem bevaring af historiske værdier og nutidige boligkrav, hvor komfort og energibesparelse prioriteres højt. Restaureringen af Nyboder indebærer blandt andet energi optimeringer i form af sikring mod træk og fugt, efterisolering, hvor det er muligt, og installation af ventilationsanlæg med varmegenvinding. Der opsættes desuden et forbrugsregistreringspanel i hver bolig, der fortæller beboerne om deres vand, varmeog elforbrug samt fugtighedsprocenten, der indikerer, hvornår der skal luftes ud i den enkelte bolig. Boligerne kobles derudover på fjernvarme.

 

Urban Campus

Visionen er at skabe et urbant campusområde i den centrale del af Nyboder for de studerende på Forsvarets uddannelsesinstitutioner i København. Ved at danne gode rammer for studier i beboelseskvarteret skabes der et bedre og mere inspirerende miljø for de studerende – et miljø, som kan være bærende for mere dialog og interaktion på tværs af uddannelserne og de forskellige værn. Campusområdet vil hermed bringe større kvalitet både i forhold til udbytte af studiet og på det sociale plan. Ønsket er at give de studerende de bedst mulige faciliteter til fordybelse i studierne og til at skabe sociale relationer uden for uddannelsesinstitutionen. I midten af hver af de lange stokke i campusområdet indrettes et fælleshus for de studerende. Fælleshuset bliver fleksibelt, så det kan benyttes til studiegrupper, møder, fællesspisning, sociale arrangementer mv. Den resterende del af bebyggelsen uden for campusområdet anvendes fortsat til boliger for Forsvarets udstationerede personel og deres familier.

 

Restaureringen og moderniseringen omfatter:

 • Dræn langs facaderne og fugtsikring af fundamenterne
 • Nye terrændæk og højisoleret gulvopbygning
 • Facaderenovering af ydervægge og isolering under vinduer
 • Reetablering af alle overflader
 • Istandsættelse af døre og vinduer samt montering af forsatsvinduer med lavenergiglas
 • Nye tagsten på tegltagene
 • Isolering af tagrum og indretning af pulterrum
 • Udskiftning af alle tekniske installationer
 • Bevaring af individuelle særpræg og detaljer i eksteriør og interiør
 • Nye køkkener og badeværelser i alle lejligheder
 • Bryggersfunktion i huse med to boliger med fælles vaskemaskine og tørretumbler
 • Nytænkning af friarealerne i gårdrummene
   

Kulturarven

De Gule Stokke blev opført som en af de første rækkehusbebyggelser i Danmark med det formål at huse de menige i Kong Christian IV's flåde. Også internationalt er Nyboder unikt, da det er helt enestående, at en bebyggelse bygget med ét formål for knap 400 år siden stadig bruges til samme formål i dag. Den del af Nyboder, der står i dag, er bygget fra omkring 1750 og er relativt uberørt af tidens gang, blandt andet fordi De Gule Stokke har været fredet siden 1918. Denne uberørthed er på én gang bebyggelsens store styrke og dens svaghed – set i forhold til moderne boligstandard.

 

Målsætning for bevaringen

 • At opretholde Nyboders ensartede fremtræden: de gulkalkede facader, de røde tagsten, skorstenspibernes forløb og gårdrummenes intime kvaliteter.
 • At opretholde eksisterende lejlighedstyper, herunder også eksempler på den oprindelige lejlighedstype på ca. 30 m2.
 • At bevare de mange små særpræg, som tidens gang og skiftende beboere har tilført Nyboder.
   

Det oprindelige Nyboder

I 1620’erne fik Kong Christian IV udarbejdet en byplan for området. Herefter anmodede Kongen Rigsrådet om midler til at bygge boliger til orlogsflådens søfolk som del af den nye byplan. Det blev starten på Nyboder. Kong Christian IV opførte i 1630’erne 20 dobbelte stokke, dvs. godt 600 étplansrækkehuse. I dag er kun en enkelt af disse oprindelige stokke bevaret i Skt. Pauls Gade, og den er stærkt ombygget. Fra 1679 blev rækkehusene delt op, sådan at to familier delte hus og dermed også køkken (ildsted). I løbet af 1700og 1800tallet, hvor Danmarks internationale aktiviteter voksede, blev Nyboder udvidet mod nord ad flere omgange. Størstedelen af det Nyboder, vi kender i dag, stammer fra denne periode. For at udnytte grundarealet bedre begyndte man at bygge stokkene større. Hvor de oprindelige stokke var smalle étplansrækkehuse til én familie, blev stokkene i næste byggefase væsentligt bredere og i to plan – beregnet til flere familier.

Sidst opdateret 13. oktober, 2022 - Kl. 14.35