Nyboder etape 2
  • Fra- og tilkørsel af affaldscontainere i Suensonsgade
  • Blandeanlæg ved byggeafsnit 2, fra- og tilkørsel af materialer
  • Anlægsarbejder i gårdrummet i byggeafsnit 1
  • Komprimering i gårdrum i byggeafsnit 2-5
  • Belægningsarbejder i gårdrum i byggeafsnit 2-5, herunder skæring af sten m.m.
  • Belægningsarbejder på fortov i Suensonsgade i byggeafsnit 4-5, herunder bl.a. skæring af sten m.m.

I Byggeafsnit 1 er der, i perioden indtil gårdhaven bliver færdig, opstillet midlertidige foranstaltninger til håndtering af dagrenovation, post, og cykelparkering for beboerne i Tigergade 9-14 og Suensonsgade 1-7 (ulige numre).

 
Opdatering vedr. gårdrummet i de korte stokke

I naboorienteringen fra december 2022 oplyste vi, at vi forventede at arbejderne i gårdrummet mellem Tigergade og Suensonsgade ville være færdige primo 2023 på nær plantearbejder, der vil blive udført i løbet af foråret. Vejret har desværre udfordret byggeprocessen ift. at blive færdige med de sidste, afsluttende arbejder. De arbejder, der pt. udestår i gårdrummet er plantearbejder, belysning og afsluttende arbejder omkring skurene – herunder også maling med linoliemaling (der let afsmitter indtil det er færdigtørret).

Disse arbejder er genoptaget nu, da de har afventet bedre vejrforhold, da malings- og visse af plantearbejderne er særligt temperaturfølsomme.

Vi forventer pt. at gårdrummene afleveres ultimo maj 2023. Indtil da vil gårdrummet ikke være tilgængeligt for beboerne af sikkerhedsmæssige årsager, da det er en byggeplads.