Gule stokke i Nyboder København
  • Fra- og tilkørsel af affaldscontainere i Suensonsgade
  • Blandeanlæg ved byggeafsnit 2, fra- og tilkørsel af materialer
  • Slibning og bearbejdning af bevaringsværdige snedkerelementer
  • Anlægsarbejder i gårdrummet i byggeafsnit 1
  • Komprimering i gårdrum i byggeafsnit 2-5
  • Belægningsarbejder i gårdrum i byggeafsnit 2-5
  • Belægningsarbejder på fortov i Suensonsgade i byggeafsnit 4-5

 

I Byggeafsnit 1 er der, i perioden indtil gårdhaven bliver færdig, opstillet midlertidige foranstaltninger til håndtering af dagrenovation, post, og cykelparkering for beboerne i Tigergade 9-14 og Suensonsgade 1-7 (ulige numre).

 

Opdatering vedr. gårdrummet i de korte stokke


I naboorienteringen fra december 2022 oplyste vi, at vi forventede at arbejderne i gårdrummet mellem Tigergade og Suensonsgade ville være færdige primo 2023 på nær plantearbejder, der vil blive udført i løbet af foråret. Vejret har desværre udfordret byggeprocessen ift. at blive færdige med de sidste, afsluttende arbejder. De arbejder, der pt. udestår i gårdrummene er plantearbejder, belysning og afsluttende arbejder omkring skurene – herunder også maling med linoliemaling. Disse arbejder afventer bedre vejrforhold, da malings- og visse af plantearbejderne er særligt temperaturfølsomme og afhængige af, at det ikke er for vådt og for koldt.

 

Vi forventer pt. at alt arbejde i gårdrummene kan afleveres medio maj 2023. Indtil da vil gårdrummet ikke være tilgængeligt for beboerne af sikkerhedsmæssige årsager, da det er en byggeplads.