Kastellet 1

 

Kastellet i København blev i 2011 og 2014 hårdt ramt af de voldsomme lokale skybrud. Vandet medførte væsentlige skader på bygningsmassen med blandt andet oversvømmelse af gulve i de lavest beliggende bygninger. Derfor er Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i disse år bygherre på et projekt, som skal sikre de fredede bygninger og voldanlæg mod klimaforandringernes stigende vandmængder. Skybrudssikringsprojektet med anlæg af underjordisk forsinkelsesbassin, kraftig pumpestation og helt ny kloakering vil lede regnvand hurtigere væk fra området, så fremtidige ødelæggelser undgås.


Et år med uventet arbejdsro

Arbejdet foregår primært under jordoverfladen i Kastellet, og et af projektets største udfordringer har været at gennemføre en omfattende opgravning af området uden at lukke for adgang for beboere og offentlighed. Kastellet er arbejdsplads for næsten 500 af Forsvarsministeriets ansatte og lægger desuden rum til en lang række offentlige arrangementer i årets løb. Voldanlægget og stierne bruges flittigt af motionsløbere, solbadere og familier på tur med barnevognen, ligesom Kastellet er på mange turisters besøgsliste.


Et 2020 i pandemiens tegn har gjort, at arbejdet med skybrudssikringen er forløbet lettere end forventet. Der har været langt færre biler og mennesker på området end normalt. Lukkede grænser,  hjemsendelse af medarbejdere på offentlige arbejdspladser og et generelt forsamlingsforbud har markant ændret arbejdsbetingelserne for skybrudssikringsprojektet.
Arkitekt Peter Simonsen fra Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er projektleder på skybrudsprojektet og siger om forløbet det seneste år:

Det er gået forrygende godt. Selvfølgelig har projektet haft bump på vejen, men generelt er det gået langt over forventning og de udfordringer, vi har mødt, er alle blevet løst i en god ånd.      

 

To tredjedele af projektet er gennemført

To tredjedele af skybrudssikringen af Kastellet indenfor voldene er nu gennemført, og arbejdet afsluttes helt før udgangen af 2021. Der er etableret et stort underjordisk forsinkelsesbassin til opsamling af regnvand under Kirkepladsen med to 70 meter lange rør – hver med en diameter på 140 cm. Forsinkelsesbassinet har overløb til en ny stor pumpestation, skjult i plænen ved Kommandantgården. Herfra kan regnvandet pumpes videre ud i havnebassinet. Endelig er store dele af den nye kloakering i hele Kastellet færdig. Den samlede kapacitet til at aflede tagvand og overfladevand fra området er dermed øget betragteligt.  


Nu mangler kun det sidste rørlægningsarbejde og afsluttende brolægning. Brolægningen (i alt ca. 26.000 m2) er i lighed med resten af Kastellet fredet, og bliver genetableret, så kun et trænet øje opdager, at der overhovedet har været gravet på området.

 

Underboring under Paradepladsen og voldene

På spørgsmålet om, hvad den største udfordring i skybrudssikringsprojektet har været indtil nu, svarer Peter Simonsen:

Det har nok været den styrede underboring under Paradepladsen og rørlægningen ud i Københavns Havn sidste år. Det var lidt nervepirrende, men alt gik heldigvis efter planen.

Det blev tidligt besluttet at anvende teknikken ”styret underboring” til at nedlægge de kloakrør, hvorfra regnvand kan pumpes direkte ud i havnen. Ved at bore hele vejen under Paradepladsen, voldene og Langelinje ud i Københavns Havn lykkedes det at undgå en opgravning af området. De lange kloakrør blev i fuld længde trukket ind i borehullet ude fra havnebassinet.
De enkelte faser i projektet og herunder den spændende underboring kan ses i den film om projektet, som rådgiver Fogh & Følner Arkitekter har produceret. Den ligger på YouTube under navnet 200826 Skybrudssikring Kastellet.


Arkæologer har fulgt hele opgravningen tæt

Hele Kastellet med volde, voldgrave og bygninger er et fredet fortidsminde. Derfor har arkæologer fra Københavns Museum fulgt projektet fra start. I regn og slud, sol og blæst har de stået ved siden af gravemaskinerne, overvåget slagets gang og stoppet arbejdet, når der dukkede noget af arkæologisk interesse frem i graveområdet. Arkæologerne har ugentligt delt deres mange fund på Kastellets Facebookside.


På forhånd havde arkæologerne en forestilling om, hvad der kunne dukke op i undergrunden. Der er dog områder af Kastellet, hvor der ikke tidligere har været gravet, og her har arkæologerne fundet flere ting af interesse. Et af de mest spændende er en helt ukendt cisterne, der dukkede frem for enden af Kirkepladsen - ud mod hovedgaden. Slots- og Kulturstyrelsen, som er myndighed i forhold til fredningsbestemmelser, gav desværre ikke tilladelse til, at cisternen blev tømt for indhold, så måske ligger der skatte på bunden af cisternen og venter på kommende generationer og udgravninger. Cisternen er nu blevet delvis opmålt og registreret. 


Projektets aktører

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er bygherre på projektet. Fogh & Følner Arkitekter har stået i spidsen for rådgivergruppen sammen med Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører og Lea Nørgaard Landskab. Bruno Jeppsson er byggeleder. Arkil A/S har hovedentreprisen på opgaven. Brolægningen udføres af P. P. Brolægning, og firmaet Villy Poulsen A/S har foretaget underboringen ud til Københavns Havn.

 

Kastellet skybrudssikring