Spor og veje i Oksbøl - kampvogn

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse vil gerne takke borgere og organisationer, der har taget sig tid til at se på udkastet til sporplan og er kommet med forslag til alternative forløb af specifikke spor og bemærkninger til Forsvarets brug af statens arealer.

 

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse blev under behandlingen af høringssvarene gjort opmærksom på, at ikke det var alle de modtagne høringssvar, der var blevet registeret og behandlet. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har derfor bedt en række borgere om at genfremsende deres høringssvar. Hvis der stadig skulle være høringssvar, der ikke er blevet behandlet, hører Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse gerne herom.

Det fremgår af høringssvarene, at der er stor interesse for de rekreative muligheder og de naturmæssige værdier på statens arealer i Oksbølområdet. Der har derfor været fokus på, hvordan de mange konstruktive forslag - selv med små ændringer af sporforløbet - kunne imødekommes. Derfor har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i samarbejde med Naturstyrelsen valgt at flytte 14 km spor samt helt slette 6 km spor:

 

 • Ved Nymindegab var naboer bekymrede for, at sporene kom tæt på beboelse. Derfor er sporene flyttet længere væk fra Nymindegab.
 • På strækningen fra Nymindegablejren ned til Blåbjerg Klitplantage var naboer bekymrede for, om Forsvarets tunge køretøjer vil køre de lavtliggende og vandlidende områder op. Derfor er sporene rykket længere mod vest til højere beliggende og dermed i mindre vandlidende områder, hvilket mindsker risikoen for opkørte veje.
 • Vedrørende Blåbjerg Klitplantage var der bemærkninger om, at sporene gik tæt på beboelse. Der var også bekymring for risikoen for opkørte veje i plantagen. Derfor er sporene flyttet længere nordpå. Det er dels længere væk fra Henneby (beboelse), men også koncentreret i de dele af plantagen, som Forsvaret vil bruge mest. Med kørespor der vil belastningen på plantagens øvrige spor blive mindre.
 • I Vrøgum gjorde en borger opmærksom på, at de foreslåede spor gik tæt forbi en gravhøj, så sporet er flyttet.
 • Ved Grærup Langsø gik der i den oprindelige plan et spor øst om søen. Det er et område med fin udsigt, hvor kronhjortene godt kan lide at være. En del borgere samt Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet fremførte derfor, at området burde friholdes for militære kørespor.
 • I Vejers Syd blev et spor nær Arildsø efter ønske fra naboer sløjfet.

 

Der var desværre også ønsker fra naboer m.fl., som ikke var muligt at imødekomme:

 

 • I Vejers Syd og Vejers Nord Klitplantager blev der i en del høringssvar udtrykt ønske om, at sporene skulle etableres på Forsvarsministeriets arealer i stedet for inde i klitplantagerne. Dette kan ikke imødekommes, da Forsvaret har behov for at kunne træne med flere store enheder, der skal kunne placere sig rigtigt i forhold til hinanden. Det kræver et bredt terræn. Derfor er der behov for at benytte klitplantagerne op til øvelsesterrænet. At placere sporene alene på Forsvarsministeriets arealer vil ikke tilgodese behovet for et bredere terræn. Vedat placere militære kørespor i klitplantagerne vil størstedelen af Forsvarets aktiviteter være koncentreret i og omkring sporene, hvilket alt andet lige vil lette presset på de andre dele af plantagerne.
 • Ved Lyngbos Hede var der høringssvar, der gik i hver sin retning. Der var dels ønske om, at sporene skulle ledes helt udenom heden af hensyn til naturen, og dels ønske om at sporene skulle placeres tværs hen over heden for at mindske generne for beboerne i Henneby. Den nuværende sporplacering går for størstepartens vedkommende inde i kanten af Blåbjerg Klitplantage – netop for at skåne Lyngbos Hede, hvor Naturstyrelsen har gennemført forskellige naturgenopretningsprojekter. I den sydlige del går sporene henover heden på et kort stykke for at skabe størst mulig afstand til beboelse i Henneby. Denne sporføring bibeholdes.

 

Hensyn til naturtilstand, friluftsliv og turisme

En række af høringssvarene berører mere generelle emner – blandt andet hensynet til natur, friluftsliv og turisme. En del høringssvar udtrykker bekymring for områdets naturtilstand. Generelt er der ingen modsætning mellem Forsvarets aktiviteter og en god naturtilstand. Faktisk er naturen på Forsvarsministeriets arealer så værdifuld, at ca. halvdelen af den er underlagt national eller international beskyttelse (fredninger, UNESCO verdensarv, Natura 2000, etc.). Det udelukker naturligvis ikke, at der tages ekstra hensyn til naturen, når der etableres militære kørespor. Det er blandt andet sket i Vrøgum Klitplantage, hvor der er et særligt område, hvor ugler og havørn holder til. Dette område holdes fri af kørespor efter aftale med Naturstyrelsen. Et andet eksempel er Bordrup Søerne, hvor der i dag går et militært kørespor ned igennem området på en dæmning. Dette spor sløjfes, og dæmningen sprænges for at skabe bedre hydrologiske forhold i området – et område som i øvrigt er Natura 2000 område.

 

Et andet bekymringspunkt var hensynet til friluftsliv. Dette er søgt imødekommet ved at placere sporene, så de i videst muligt omfang undgår eksempelvis mountainbikespor – hvor det ikke kan undgås, vil nye spor blive etableret. Det er blandt andet gjort i Blåbjerg Klitplantage. En anden væsentlig prioritet har været at sikre handicapadgangen til fugletårnet ved Petersholm. Her arbejder Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse på en løsning, der kan sikre fortsat adgang. Der har også været bekymring for, om sporene generelt vil danne ufremkommelige barrierer i terrænet. Hvad det angår, samarbejder Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse med Naturstyrelsen om at udpege og sikre, at der fortsat vil være passage af overgange af hensyn til friluftslivet.

 

En stor del af høringssvarene handler om behovet for, at Forsvarets aktiviteter sameksisterer med turismen i området – blandt andet har en række tyske turister indgivet høringssvar. Forsvarsministeriets  Ejendomsstyrelse har haft møde med turistorganisationer. Dette har blandt andet resulteret i, at den årlige efterårsøvelse ”Brave Lion” fra 2021 søges afviklet på et tidspunkt, så den ikke ligger samtidig med tysk ferie i uge 39/40.

 

Behandling af høringssvar

Høringssvarene indeholder mange forskellige emner. Af den årsag har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse valgt at opdele besvarelserne i to dokumenter:

 

Høringssvarene har fået hvert deres nummer, og man kan i fjerde kolonne ”Spørgsmål/kommentarer” se, hvilket høringssvar besvarelserne refererer til, da mange af høringssvarene er omfattende. Der er derfor indsat referencer fra høringssvarene i henholdsvis sporforløb ”Høringssvar sporplacering” og ”Høringssvar andre emner”. Det er ikke alle høringsvar der er blevet behandlet i de to dokumenter. Dette skyldes at spørgsmålene henholdte sig til logistikken omkring selve høringen, disse er derfor blevet besvaret løbende. Det drejer sig om følgende høringssvar:

 

 • 1) Hvad er adressen til borgermødet?
 • 2) Selager staves Sølager. Selager bliver på nogle af de ældre kort samt på google maps omtalt som Sølager. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og Forsvaret har i nyere tid dog kun opereret med navnet Selager.
 • 3) Modtager kan ikke åbne vedhæftede kort. Der var ved udsendelse af email med orientering omkring høringen, ikke vedhæftet noget kort. Kort og andet materiale i forbindelse med høringen har været tilgængeligt på Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses hjemmeside.
 • 4) Ukendt borger ringede ind og udtrykte utilfredshed med at borgermødet i forbindelse med høringen, blev holdt ude i terræn, og på en søndag. Borgermødet blev søgt tilrettelagt så flest muligt havde mulighed for at deltage. Det blev holdt ude i terræn så der var mulighed for at gå en tur langs allerede etablerede spor, som dem der forventes at skulle anlægges jævnfør Oksbølaftalen.
 • 5) Efterlyste kort over spor på egen privat grund. Det er i denne høring kun spor over statens arealer der har været i høring. Det skyldes at spor over private arealer endnu ikke er færdigforhandlet. De vil blive offentliggjort når forhandlingerne er afsluttede.
 • 13) Må man indgive høringssvar på tysk? Høringssvar på tysk er blevet behandlet, men besvares kun på dansk.
 • 38) Er en dublet af høringssvar nr. 60, og er kun behandlet under høringssvar nr. 60, inkl. kortbilag er behandlet under nr. 60.
 • 12) og 39) er ens, og er blevet behandlet under nr. 39.

 

Det videre forløb

Der vil nu blive indledt en dialog med de private lodsejere i Oksbølområdet, og der vil efterfølgende blive et arbejde med indhentning af de nødvendige myndighedstilladelser til etablering af de nye kørespor.

 

Dokumenter: