[Oprindeligt publiceret af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse]

Mere konkret skal kaserneområdet udbygges som centrum for forsvarsrelaterede uddannelser med et grønt campusområde til Forsvarsakademiet. Endvidere skal Forsvarets Efterretningstjeneste samles i et nybygget domicil på området. Endeligt skal der etableres et permanent helikopterberedskab til støtte for Rigspolitiet - herunder navnlig helikopterberedskab til Politiets antiterrorberedskab. Antiterrorberedskabet er etableret med det formål at beskytte borgerne i København. Beredskabet har siden 2017 opereret midlertidigt fra kaserneområdet. 

De nye funktioner på kaserneområdet er hovedsageligt begrundet med national sikkerhed, hvilket er et statsligt anliggende. Derfor har erhvervsministeren, jf. planlovens § 3, stk. 1, besluttet at fastlægge rammerne for planlægningen for kaserneområdet, og har anmodet Erhvervsstyrelsen om at udarbejde et forslag til et landsplandirektiv.

Landsplandirektivet vil blive tillagt samme retsvirkning som kommuneplanrammer. Iværksættelse af bygge- og anlægsarbejde, der forudsat er i landsplandirektivet, vil, jf. planlovens § 3, stk. 2, ikke kræve lokalplan.