Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
 
 

Cases 

Banebrydende metideFoto: Olieoprensning ved at tilføje surfactanter

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen har som de første i Danmark benyttet sig af en ny, banebrydende olieoprensningsmetode.

På Tankområde Guldager blev der i 2002 konstateret en forurening med flybrændstof, forårsaget af lækage på en rørledning. Det anslås, at der stadig er cirka 45 m3 olie tilbage i jorden. Olien ligger i toppen af grundvandsspejlet 3-5 meter under jordoverfladen og er spredt over et areal på 1.000 m2.

Ejendomsstyrelsen oprenser olien ved hjælp af en metode, hvor man så at sige vasker olien ud af jorden. Forestil dig rengøringen af en stegepande, hvor tilsætning af en dråbe opvaskemiddel (surfactant) får olie og fedt til at slippe panden og lægge sig i overfladen. Under miljøoprensningen sprøjter man surfactanter ned i jorden via en række boringer. Surfactanterne reducerer overfladespændingen, så olien kan vaskes ud af jorden og opsamles ved oppumpning. Den oppumpede olie renses derefter i et opstillet renseanlæg.

Kommandantgården
Foto: Kommandantgården fra 1725

Forsvaret råder over en række totalfredede bygninger, og Forsvaret har pligten til at vedligeholde og sikre bygningerne for eftertiden.
Kommandantgården fra 1725 blev opført af entreprenøren Mathias Wulff efter tegninger af E. D. Häusser, men havde været svært omsorgssvigtet i en årrække og trængte til en gennemgribende renovering. Budgettet for renovering af Kommandantgården er 28,3 millioner kroner, og bygningen kommer fremover til at huse et informationscenter for Monumentet over Danmarks Internationale Indsats efter 1948, mens 2. og 3 etage vil blive anvendt af Søofficersforeningen, der tidligere havde til huse i Søkvæsthuset.
 
Renoveringen af Kommandantgården omfatter:Renovering
Terrændækket udskiftes, sikres mod radon og fugt- og varmeisoleres. Der foretages en gennemgribende generel istandsættelse af de øvrige etager, herunder nye køkkener og toiletrum.

Ejendommens utilstrækkelige etstrengede
varmeanlæg omlægges til et tostrenget
fjernvarmeanlæg. Udbedring af sætningsskader på indvendige vægge. Facaderne istandsættes.
Udbedring af råd- og svampeskader i tagkonstruktionen. Nyt fast undertag og nye håndstrøgne røde vingetagsten.
Udskiftning af el-installationer. Ny kloakering i og omkring bygningen
Anneksbygningen istandsættes og der etableres nyt tag.